FotoMindak
O NasFotosenderRegulaminCennikfotopakietyFAQKontaktInformacje ogólne

§ 1 Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej FotoMindak, zwanego dalej Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

§ 2 Właścicielem Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej FotoMindak jest firma FHU Foto Mindak Piotr Mindak, ul. Legionów 216, 87 100 Toruń, NIP 956 150 16 03, REGON 870468123

§ 3 Laboratorium w Toruniu odpowiedzialne jest za wykonywanie odbitek fotograficznych z oryginałów cyfrowych.

§ 4 Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.

§ 5 Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Warunki korzystania z Serwisu

§ 6 Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu FotoMindak jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.

§ 7 Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisie dane w przypadku każdej ich zmiany.

§ 8 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez FotoMindak na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.

§ 9 W wyniku rejestracji w systemie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z oferty serwisu FotoMindak. Konto to uprawnia Użytkownika także do udziału w Programie Partnerskim oraz innych promocjach organizowanych przez FotoMindak.

Realizacja zamówień

§ 10 Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w laboratorium lub dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Użytkownika. Koszty przesyłki pobierane zgodnie z cennikiem pokrywa zamawiający.

§ 11 W przypadku odbioru osobistego w laboratorium, zamówienia złożone do godziny 14:00 zostaną zrealizowane najpóźniej do godziny 16:00 następnego dnia roboczego (nie dotyczy albumów). W razie gdy zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (dla przesyłek pocztowych typowo do 3 dni, nie licząc dni wolnych od pracy).

§ 12 Za realizację usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach FotoMindak. Podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT 23%)

§ 13 Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność gotówką przy osobistym odbiorze odbitek płatność przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem).

§ 14 W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.

§ 15 Numery aktualnych rachunków bankowych właściciela serwisu: Bank Spółdzielczy w Toruniu, nr konta 16 9511 0000 2008 0052 2948 0001

§ 16 Faktura VAT jest wystawiana i dołączana do każdego zamówienia.

§ 17 Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji FotoMindak zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

§ 18 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Reklamacje

§ 19 Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.

§ 20 Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń. Reklamacje bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 21 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.

§ 22 Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanych plików graficznych. Serwis nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek jeśli wynika ona z niskiej jakości dostarczonych oryginałów cyfrowych.

§ 23 Reklamacje dotyczące albumów, a wynikające z ich niewłaściwego użytkowania nie będą rozpatrywane.

§ 24 Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik. Ochrona prywatności

§ 25 Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

§ 26 Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

§ 27 FotoMindak zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.

§ 28 Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.

§ 29 Do zgromadzonych w systemie danych jak też przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu materiałów dostęp ma wyłącznie wąskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Serwisu oraz wykonanie zleceń w laboratorium, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

§ 30 Dane osobowe, a w szczególności adres email może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Portalu FotoMindak do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

§ 31 Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych. Stosowna opcja dostępna jest w ustawieniach konta.

§ 32 Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 15 dni od daty przesłania ich na konto, o ile Użytkownik nie usunie ich wcześniej.

Odpowiedzialność

§ 33 Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem FotoMindak na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

§ 34 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności FotoMindak zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.

§ 35 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. FotoMindak zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja FotoMindak w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Promocje

§ 36 Ofert promocyjnych w serwisie FotoMindak nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

Postanowienia ogólne

§ 37 W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Co oferujemy? [o firmie]

Jakie są zasady? [regulamin]

Ile to kosztuje? [cennik usług]

Pobierz darmowy program Fotosender


© 2011 FotoMindakcreated by LMD.pl